Všeobecné obchodní podmínky

Ubytovací zařízení:
Farma Mračov
Mračov 1
388 01 Kadov

Provozovatel:
Farma Mračov s.r.o.
IČ: 28608844
Topolová 2044, 735 41 Petřvald
C 34500/KSOS Krajský soud v Ostravě

1. Obecná ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Farma Mračov s.r.o., IČO: 28608844, se sídlem Topolová 2044, 735 41 Petřvald, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 34500/KSOS (dále jen „Farma Mračov“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Farmou Mračov a jinou osobou (dále jen „Host“) prostřednictvím webových stránek Farmy Mračov na adrese https://www.farmamracov.cz/ (dále jen „Smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v individuálně uzavírané smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Znění Obchodních podmínek může Farma Mračov jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 7.4. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.5. Smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li Host fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, řídí se Smlouva ve věcech neupravených Obchodními podmínkami rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Smlouva

2.1. Předmětem Smlouvy je prodej ubytování v objektu Farmě Mračov, který se nachází na adrese Mračov 1, 388 01 Kadov prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.farmamracov.cz/ (dále jen „Webové stránky“). Ubytováním se rozumí rezervace jednotlivých apartmánů nebo celého objektu na předem dohodnutý počet nocí. Ustanovením tohoto článku není dotčen článek 1.3. Obchodních podmínek týkající se individuálně uzavíraných smluv.

2.2. Před odesláním Objednávky a přesměrování do platební brány je Host povinen zkontrolovat si své identifikační údaje odesílané Farmě Mračov a ujistit se, že vyplněné údaje jsou správné. Objednávku odešle Host „kliknutím“ na pole označené jako „Zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce považuje Farma Mračov za správné. Farma Mračov bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky a jejím zaplacení potvrdí Hostovi přijetí a zaplacení Objednávky na e-mail uvedený v Objednávce.

2.3. Před odesláním Objednávky Host „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů Farmy Mračov (dále jen „Podmínky zpracování osobních údajů“) a že s nimi souhlasí. Na existenci Podmínek zpracování osobních údajů a jejich znění je Host dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Hostovi nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.4. Před odesláním Objednávky Host „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci Obchodních podmínek a jejich znění je Host dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Hostovi nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky Farmou Mračov, která tuto akceptaci zašle spolu s potvrzením Objednávky na e-mail vyplněný dle článku 2.2. Obchodních podmínek Hostem.

2.6. Host bere na vědomí, že Farma Mračov není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušili v minulosti uzavřenou smlouvu s Farmou Mračov nebo Obchodní podmínky.

2.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Farmou Mračov archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Pokud vznikne pro potřebu Hosta překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce. Smlouva je přístupná třetím stranám pouze za předpokladů stanovených Podmínkami zpracování osobních údajů.

3. Cena ubytování a platební podmínky

3.1. Cenu Předmětu smlouvy dle článku 2.1. Obchodních podmínek musí Host uhradit Farmě Mračov bezhotovostně on-line platební kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány Comgate. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron.

3.2. Pobyt bude považován za garantovaný zaplacením částky za celý pobyt ihned po rezervaci prostřednictvím platební brány.

3.3. Cena je uvedena za apartmán na jednu noc.

3.4. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem na webových stránkách www.farmamracov.cz .

3.5. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

3.6. Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

4. Práva a povinnosti hosta a Farmy Mračov

4.1. Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

4.2. Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Farmou Mračov.

4.3. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu, aby mohla být sjednána náprava.

4.4. Farma Mračov je nekuřácká. Porušení tohoto nařízení a kouření v apartmánu či prostorách Farmy Mračov opravňuje Farmu Mračov, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 5 000 Kč za vyčištění pokoje či prostor Farmy Mračov. Kouření je možné pouze mimo prostory objektu.

4.5. Farma Mračov je povinna pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Farmy Mračov.

5. Podmínky pro zrušení rezervace

5.1. Storno podmínky:
– Rezervaci může Host zrušit zdarma do nejpozději 21 dní před příjezdem, dle termínu pobytu. V případě zrušení rezervace po tomto datu a času host zaplatí 100 % celkové ceny rezervace.

5.2. Host může odstoupit od smlouvy na základě storno podmínek nebo v případě, že Farma Mračov neposkytla Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu.

6. Řešení sporů

6.1. Případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní se Farma Mračov a Host zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi Farmou Mračov a Hostem vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

6.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud vztah související s užitím Webových stránek nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Farma Mračov a Host sjednávají, že se vztah řídí právními předpisy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.3. Farma Mračov si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejní na Webových stránkách. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších obchodních podmínek.

7.4. Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.12.2022.